за ultramarine

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „УЛТРАМАРИН Спортен Клуб по Ветроходство”

I.Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на „УЛТРАМАРИН Спортен Клуб по Ветроходство” и (наричано по-долу само ” Ултрамарин “). Интернет сайтът на Ултрамарин е ultramarine.bg.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ултрамарин, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ултрамарин. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Ултрамарин.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ и само “сайта” единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Ултрамарин . Ултрамарин не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Ултрамарин.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайта на Ултрамарин

– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Ултрамарин се намира в договорни отношения и от името на което Ултрамарин има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

Ултрамарин е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Ултрамарин може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани. Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

Ултрамарин прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ултрамарин не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Ултрамарин полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Ултрамарин не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Ултрамарин не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Ултрамарин има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Ултрамарин си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги/съдържание срещу задължителна регистрация.

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от сайта, изискващи регистрация, след като създават свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Ултрамарин .

Ултрамарин си запазва правото едностранно ибезвиновно да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Ултрамарин .

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Ултрамарин ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

VII. Промени

Ултрамарин си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на Ултрамарин на 31.03.2020г.

Регистрация

Назад

Забравена парола

Моля въведете имейла с който сте регистриран. На него ще получите линк за създаване на нова парола.

Вход | Регистрация