за ultramarine

ПОЛИТИКА  ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Сдружение с нестопанска цел „УЛТРАМАРИН Спортен Клуб по Ветроходство”

Информация за сдружението

„Сдружение с нестопанска цел „УЛТРАМАРИН Спортен Клуб по Ветроходство”, гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. Възраждане, бл. 6, вх. 1, ет. 5, ап. 12 е администратор на лични данни.

Информация за Длъжностното лице по защита на личните данни

Явор Колев

гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. Възраждане, бл. 6, вх. 1, ет. 5, ап. 12 За контакт с нас: albatross.bg@gmail.com. В изпълнение на Регламент (ЕС)2016/679, сдружението ни определи длъжностно лице за защита на личните данни. За контакт с него може да използвате albatross.bg@gmail.com.

Сдружението обработва и защитава личните данни, събрани в процеса по упражняване на неговата дейност като спортен клуб по ветроходство, а именно създаване на подходящи условия за развитие и подкрепа на ветроходните умения на членовете на клуба, състезателите и симпатизантите, с оглед тяхната възраст, потребности, способности и интереси; ранно откриване на заложбите и талантите на всеки участник в дейността на клуба и насърчаване на развитието и реализацията им.

Какви лични данни събираме

Лични данни за членове на клуба, състезатели и симпатизанти, вземащи участие в дейностите на клуба.

За какви цели събираме и обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за предоставянето им

Упоменатите лични данни се събират с оглед възможността дейността на спортния клуб да функционира нормално, пълноценно и да следи и подпомага развитие ветроходните умения на всеки участник в дейността на клуба.

Сдружението обработва Вашите лични данни в изпълнение на свои законови задължения според изискванията и по начина регламентиран от Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането му за следните цели:
 • Идентифициране на лицата и в изпълнение на различни закони.
 • За спортно-състезателни цели
 • Изпълнението на граждански и други видове договори;

Основанието за обработване на личните данни

Сдружението обработва Вашите лични данни в изпълнение на законовите се задължения и на договорно основание, с цел осъществяване на своите легитимни интереси, свързани със спортно-състезателната дейност, в качеството му на спортен клуб, с цел организиране и провеждане на спортно-състезателната дейност, както и за изпълнението на задачи в обществен интерес, произтичащи от законите и подзаконовите актове. Някои от личните данни (снимки, видео материали) събираме на основание Вашето свободно изразено, ясно и конкретно съгласие.

Получателите на личните данни са

„УЛТРАМАРИН Спортен Клуб по Ветроходство”, Българска федерация по ветроходство.

Срок за съхранение на личните данни

Данните събрани въз основа на сключени договори се запазват 5 год. след прекратяване действието на договора, при останали неуредени отношения – до тяхното уреждане или изтичане на давностния срок по Закона за задълженията и договорите. Данните, свързани със счетоводни документи се запазват 10 години, считано от 1 януари на следващата година, съгласно Закона за счетоводството.

Какви са Вашите права и какви са резултатите от упражняването им

С оглед на факта, че Ние обработваме ваши лични данни, Вие имате следните права:

 • право на информация и достъп до обработваните Ваши лични данни;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание, съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг.
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на оттегляне на съгласието, което сте дали за обработване на лични данни;
 • право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 • право на жалба – в случай, че решите, че Вашите права и свободи са нарушени, въпреки упражняването на правата Ви коригиране, възражение или оттегляне на съгласието, Вие можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 • право на защита по съдебен ред, в случай че администраторът на лични данни е използвал недобросъвестно личните Ви данни и правата на Ви са били нарушени.
Регистрация

Назад

Забравена парола

Моля въведете имейла с който сте регистриран. На него ще получите линк за създаване на нова парола.

Вход | Регистрация